< Terug naar JMTuning-klantenservice JMTuning B.V , gevestigd in de gemeente Schagen en kantoorhoudende te Schagen, De Fok 12, 1742 PD ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81305680, hierna ook te noemen: “JMT”.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. Begroting: Het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige periode. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met JMT. Diensten: door of namens JMT (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten, Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen. Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten. Gebrek(en): afwijking(en) aan een Zaak die reeds voor levering aanwezig waren en waardoor de Zaak niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt. Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding. Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door JMT. Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte. Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke JMT met haar Opdrachtgever(s) aangaat. Partijen: JMT en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen. Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door JMT uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht. Zaak/Zaken: ieder stoffelijk object, roerend dan wel onroerend, welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met JMT aangaat dan wel aan wie JMT een aanbieding doet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop JMT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. 2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid. 2.3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door JMT uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken. 2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen JMT en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 2.6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 2.7. Indien JMT niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat JMT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 2.8. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst. 2.9. JMT heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3 – Offerte en Begroting

3.1. Alle aanbiedingen van JMT, waaronder Offerten en Begrotingen, geschieden vrijblijvend. 3.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever. 3.3. JMT heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. 3.4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. 3.5. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt JMT het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 3.6. Onjuistheden in de orderbevestiging van JMT dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan JMT te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is. 3.7. Indien Opdrachtgever een aanbieding niet aanvaardt, heeft JMT het recht alle gemaakte kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 3.8. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat JMT hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende stukken Schriftelijk door JMT zijn bevestigd, dan wel dat JMT met de uitvoering heeft aangevangen. 3.9. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum. 3.10. Elke door JMT opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande. 3.11. Een samengestelde prijsberekening verplicht JMT niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.12. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij JMT bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag. 3.13. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover JMT verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst tussen JMT en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 4.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die JMT verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. JMT kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn. 4.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever JMT Schriftelijk in gebreke te stellen. JMT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 4.4. De levertermijn neemt aanvang nadat JMT de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen. 4.5. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Zaken worden te goede trouw gegeven. 4.6. JMT is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding. 4.7. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door JMT zijn toelaatbaar, indien en voorzover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door JMT te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. 4.8. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door JMT verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. JMT is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. 4.9. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van JMT en JMT hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. JMT heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 – Prijs

5.1. De door JMT afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 5.2. JMT is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. 5.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 5.4. Indien JMT geen btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is JMT gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan JMT voldoen en vrijwaart JMT bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke JMT hierdoor lijdt. 5.5. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van JMT met een redelijke winstopslag. 5.6. De prijs die JMT voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. JMT is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving. 5.7. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is JMT gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 – Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen

6.1. JMT zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. JMT is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 6.2. Wanneer JMT instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch JMT behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door JMT gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen. 6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van JMT doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen. 6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal JMT Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties. 6.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst. 6.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door JMT prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast. 6.7. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft worden overschrijding van Offerten en Begrotingen tot 10% (exclusief btw) als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven door JMT niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers van JMT en door JMT ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld percentages meer- of minderlevering, worden geacht aan Opdrachtgever bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn opgenomen. Een overschrijding dan wel verhoging van de prijzen en tarieven van meer dan 10% zal aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

Artikel 7 – Uitvoering Werkzaamheden

7.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal JMT de Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt. 7.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en JMT al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in: a. dat medewerkers van en Opdrachtgever zelf gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn; b. dat inzage wordt verleend in alle door JMT relevant geachte documenten en gegevens; c. dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die JMT noodzakelijk of nuttig acht; 7.3. Indien JMT ten aanzien van het vorige lid derden dient in te schakelen komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 7.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat JMT tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan JMT te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart JMT tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 7.5. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft JMT het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van JMT ook gebonden is aan de (leverings)voorwaarden van de betreffende derden. 7.6. JMT is niet aansprakelijk voor foutieve montage of (gevolg)schade aan geleverde producten of voertuigen indien het product niet door JMT is gemonteerd. 7.7. Indien Opdrachtgever een Opdracht tot maatwerk verstrekt kan dit maatwerk niet geruild worden noch zal het vallen onder de bepalingen aangaande het herroepingsrecht. 7.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van JMT de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan JMT gegeven Opdracht over te dragen aan derden. 7.9. Opdrachtgever vrijwaart JMT tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan JMT gegeven Opdracht. 7.10. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 7.11. JMT behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn. 7.12. Voorzover door JMT bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. JMT is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. JMT is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen JMT, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 

Artikel 8 – Levering

8.1. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door JMT te leveren Zaken. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Zaken niet na eerste verzoek van JMT bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Zaken in ontvangst te nemen. 8.2. Opdrachtgever dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon op het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in ontvangstneming van de Zaken. Indien bij levering niemand of geen bevoegd persoon aanwezig is, heeft JMT het recht, maar niet de verplichting om de Zaken mee terug te nemen. 8.3. JMT heeft het recht van degene die de Zaken komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van de Zaken te weigeren indien JMT niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever betreft. 8.4. Indien vervoer van de af te leveren Zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 8.5. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft draagt Opdrachtgever steeds het risico tijdens het vervoer. 8.6. Opdrachtgever dient de geleverde Zaken meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Zaken alsook (transport)schade dient bij aflevering op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever oplevert van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Zaken zijn ontvangen en dat deze Zaken vrij van (transport)schade zijn ontvangen. 8.7. Indien de in lid 2 of lid 3 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid dat Opdrachtgever de Zaken niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Opdrachtgever, en worden de Zaken geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden Goed van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

9.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 9.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand. 9.3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract maandelijks opzegbaar middels een aangetekend schrijven. 9.4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd. 9.5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft JMT vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht JMT te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst. 9.6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt JMT zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JMT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JMT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door JMT ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever. 10.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van: a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s); b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voorzover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. 10.3. Indien JMT als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door JMT en indien de periode langer duurt dan 45 (vijfenveertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen. 10.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. 10.5. In geval van overmacht behoudt JMT het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde. 10.6. JMT is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren. 10.7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan JMT bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door JMT gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 11 – Betaling

11.1. Tenzij tussen Opdrachtgever en JMT Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van JMT te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 11.2. JMT kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 11.3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum aan JMT Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 11.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 11.5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 11.6. JMT is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan JMT schuldig is/zijn. 11.7. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan JMT betaling in termijnen verlangen. 11.8. JMT is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan. 11.9. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van JMT zekerheid te stellen, in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende Zaken, voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan JMT te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat JMT daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van JMT tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 11.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. 11.11. JMT is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 12 – Invordering

12.1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft JMT, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van JMT 12.2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is JMT gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie. 12.3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft JMT nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van JMT 12.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die JMT moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. 12.5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt. 12.6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim. 12.7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan JMT toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. 12.8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Zaken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is. 12.9. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. 12.10. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij JMT open staan. 12.11. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn. 12.12. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 13 – Retentierecht

13.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van alle Zaken, welke JMT van Opdrachtgever onder zicht heeft, op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld. 13.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever. 13.3. Opdrachtgever komt jegens JMT geen retentierecht toe.

Artikel 14 – Klachten en recht van reclame

14.1. Eventuele gebreken in de levering van Zaken of klachten over de Diensten of Werkzaamheden van JMT dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan JMT te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering JMT eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. 14.2. Alle door JMT in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan JMT te worden vergoed. 14.3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Zaken waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van JMT te houden om de tekortkoming vast te stellen. 14.4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van JMT juist zijn, zal JMT de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Zaken. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 14.5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren. 14.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal JMT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 20 tot en met 22 bepaalde. 14.7. Ieder vorderingsrecht jegens JMT vervalt indien: a. de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan JMT ter kennis zijn gebracht; b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan JMT verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. Opdrachtgever de Zaken ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Zaken niet op de juiste wijze, zoals aangegeven door JMT heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Zaken heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de Zaken, ongeschikte omstandigheden; d. de Zaken na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Zaken wordt voortgezet; e. aan JMT geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden. 14.8. De prestatie van JMT geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de Zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 15 – Herroepingsrecht Consumenten

15.1. Indien Opdrachtgever een Consument betreft heeft Opdrachtgever bij een koop op afstand het recht om binnen een termijn van 14 dagen, ook wel de bedenktijd genoemd, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Opdrachtgever is verplicht de kosten voor de retourzending te dragen. 15.2. Opdrachtgever kan voor het effectueren van het in het vorige lid bedoelde recht gebruik maken van een ontbindingsverklaring of op andere ondubbelzinnige wijze. 15.3. Opdrachtgever zendt de Zaak terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door JMT verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 15.4. JMT zal de bedragen welke door Opdrachtgever betaald zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring middels hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door Opdrachtgever voldoen. 15.5. Zoals wettelijk bepaald zijn bepaalde Zaken, zoals onder andere doch niet uitsluitend, Zaken die volgens opgave van Opdrachtgever vervaardigd zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 15.6. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de Zaken en de verpakking. Opdrachtgever zal de Zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtgever de Zaak slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 15.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid van dit Artikel.

Artikel 16 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

16.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde Zaken, nog te leveren Zaken en/of diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij JMT tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde Zaken en/of diensten pas over als de aan JMT verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. Het risico terzake de geleverde Zaken en/of diensten neemt aanvang bij ophaling of aflevering. 16.2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht JMT daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen. 16.3. Bij beslag op (een deel van) de Zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van JMT. 16.4. Voor het geval dat JMT zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan JMT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JMT zich bevinden en die zaken, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen. 16.5. Als Opdrachtgever, nadat Zaken conform de Overeenkomst door JMT zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Zaken indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

17.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan JMT of diens licentiegevers. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend JMT daartoe bevoegd. 17.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van JMT door JMT aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, Diensten of Zaken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen. 17.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van JMT diensten en Zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van JMT en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die JMT of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend. 17.4. JMT verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is JMT tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van JMT om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 18 – Geheimhouding

18.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van JMT of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. 18.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht. 18.3. JMT zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst. 18.4. Opdrachtgever vrijwaart JMT voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel. 18.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan JMT, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van JMT om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 19 – Garantie

19.1. Op de door de JMT geleverde Zaken of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die JMT van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen. 19.2. Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van JMT wijzigingen in de Zaken zijn aangebracht, die naar mening van JMT de normale werking en de betrouwbaarheid van de Zaken kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door JMT geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van JMT aan de Zaken reparaties zijn verricht. 19.3. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 19.4. Als blijkt dat het geleverde maatwerk gebrekkig is, zal JMT dit herstellen of vervangen. De delen die hersteld of vervangen worden, dienen franco aan JMT te worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen komen voor rekening van Opdrachtgever. 19.5. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door Opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft JMT van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door JMT geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

20.1. JMT is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

21.1. JMT is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JMT. 21.2. Bij aansprakelijkheid is JMT slechts aansprakelijk voor directe schade. JMT is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die JMT bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door JMT bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 21.3. JMT is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen. 21.4. Indien er voor JMT op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door JMT, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van JMT in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 21.5. Indien de verzekeraar JMT niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van JMT beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 15.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden. 21.6. JMT is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door JMT gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. 21.7. JMT is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. 21.8. Indien JMT op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is JMT niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan. 21.9. Iedere vordering jegens JMT, behalve die welke door JMT is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –

22.1. Schade waarvoor JMT eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van JMT, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 22.2. JMT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat JMT is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie. 22.3. JMT is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van JMT. 22.4. JMT is niet aansprakelijk voor handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan JMT laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van JMT hiervoor. 22.5. JMT biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om het voertuig buiten de openingstijden van JMT achter te laten op een speciaal daarvoor ingericht terrein. Opdrachtgever dient de sleutel van het voertuig in de ´key drop box´ achter te laten. Het risico van het voertuig en de sleutel gaat pas op JMT over na de feitelijke in bezitname hiervan door een medewerker van JMT. 22.6. JMT is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. 22.7. Het is niet de bedoeling dat Opdrachtgever de werkplaats betreedt. Indien Opdrachtgever dit, tegen het advies van JTM toch doet is JTM niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 22.8. Indien Opdrachtgever een Opdracht vertrekt waardoor het voertuig van Opdrachtgever niet meer voldoet aan bepaalde wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitende doordat het voertuig teveel geluid produceert, de ramen te donker geblindeerd zijn of de wegligging niet afdoende blijkt, is JTM hiervoor niet aansprakelijk. 22.9. JMT is niet aansprakelijk voor een premieverhoging van de verzekeraar van Opdrachtgever naar aanleiding van de verrichtte Werkzaamheden. 22.10. JMT is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 22.11. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet: a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 17 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 23 – Overlijden van Opdrachtgever

23.1. In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 24 – Naamsvermelding en social media code

24.1. JMT is gerechtigd om haar naam op of bij de Zaken of diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van JMT openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. 24.2. Indien JMT dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van JMT en het jaar van de eerste openbaarmaking. 24.3. JMT mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft. 24.4. Indien Opdrachtgever een uiting over JMT doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van JMT: a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert. b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over JMT publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van JMT verkregen te hebben. c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware. d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt. e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever JMT te raadplegen. f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 25 – Communicatie via e-mail en social media

25.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 25.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 26 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

26.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari tweeduizend zeventien (01/01/2017) en liggen ter inzage ten kantore van JMT. 26.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden. 26.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van JMT www.jmtuning.nl.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

27.1. Op de rechtsverhouding tussen JMT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 27.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland regio Alkmaar, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen. 27.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. < Terug naar JMTuning-klantenservice

Artikel 28 – Black Friday

28.1 De korting tijdens de black friday actieperiode wordt niet gegeven op de volgende producten; maatwerkproducten, outletproducten, producten in de aanbieding, aanbetalingen en montage. Ook is het niet mogelijk voor dealers van JMT om de korting te verkrijgen. JMT is niet in staat om achteraf korting toe te kennen, de Opdrachtgever kan dit alleen doen tijdens het afrekenen van zijn bestelling.